Ïngenieursbureau Paauwe

Projecten
 

Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard (2004)

 

Voor het Hoogheemraadschap is een project uitgevoerd voor Lekdijkhet beheer van de primaire waterkeringen.

Daarvoor is in Access een database opgezet waar de inspectiegegevens ingevoerd kunnen worden.
Er zijn inspectieformulieren opgesteld, de jaarlijkse visuele inspectie van de primaire waterkering is uitgevoerd en tevens zijn de gegevens ingevoerd in de database.

De inspectiegegevens zijn gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem, waardoor ze ook op een kaart kunnen worden geraadpleegd.

 

Rijkswaterstaat Zeeland (2005-2007)

 

Kanaal Gent-TerneuzenHet Kanaal Gent-Terneuzen had te kampen met achterstallig onderhoudsbaggerwerk. Ongeveer 800.000 m3 baggerspecie diende te worden weggehaald.
De voorbereiding van dit werk bestond in eerste instantie uit het op de markt zetten van een uitgebreid waterbodemonderzoek. Vervolgens zijn er vijf benodigde vergunningen aangevraagd. (WVO, WBb, NB-wet, EVOA en bergingsvergunning Slufter).
Het bestek (met tientallen tekeningen en bijlagen) is Europees openbaar aanbesteed en vervolgens zonder problemen gegund.

Dit project was tevens aanbodproject van de Praktijkproef Grootschalige Verwerking Baggerspecie, waardoor een gedeelte van de verontreinigde baggerspecie naar België werd geëxporteerd. 


Projectbureau Zeeweringen / Waterschap Zeeuwse Eilanden (2008-2010)

 

ZeeweringenVoor het Projectbureau Zeeweringen zijn er twee projecten begeleid in de uitvoeringsfase als projectleider/directie UAV.

Projectbureau Zeeweringen versterkt de steenbekledingen van de dijken langs de Ooster- en Westerschelde. Halverwege de jaren negentig is door onderzoek duidelijk geworden dat deze steenbekledingen te licht zijn gedimensioneerd. De dijkvakken, waar directie UAV is gevoerd, zijn gelegen te Kats (2008) en Colijnsplaat (2009).

 

Rijkswaterstaat Utrecht (2010-2011)

Amsterdam-RijnkanaalBij het project Renovatie Meerplaatsen Amsterdam- Rijnkanaal was er sprake van een aanzienlijke hoeveelheid meerwerk. Het lopende D&C-contract werd uitgebreid met een tweetal wijzigingsovereenkomsten. Dit meerwerk omvatte niet alleen werkzaamheden aan de meerplaatsen en oevers, zoals vervangen van bolders, vernieuwen van damwanden, versterken van damwandverankeringen. Tevens zijn er contractbepalingen opgenomen voor het vervangen van de bodembescherming van één van de drukste binnenvaartsluizen van Nederland, de Prinses Beatrixsluis te NIeuwegein.

 

 Waterschap Brabantse Delta (2011-2015)

Ecologische verbindingszoneVoor het waterschap zijn er diverse natuurprojecten begeleid zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase. Het betreft hier o.a. aanleg van ecologische verbindingszones, aanleg van natte natuurparels, herinrichting van landbouwpercelen tot natuurgebied en beek- en kreekherstel. Daarnaast is er tevens een bijdrage geleverd aan zogenaamde wateroverlastprojecten o.a. in Fijnaart en Etten-Leur. Het betreft hier veelal de aanleg van waterbergingsgebieden of aanpassingen aan het watersysteem (duikers, stuwen en waterlopen) waardoor er in het stedelijk gebied minder snel wateroverlast optreedt.

 

Waterschap Scheldestromen (2015-2016)

Bodembescherming 't KilletjeVoor het waterschap is een bijdrage geleverd in de ontwerp- en voorbereidingsfase van het project Bodembescherming Getijdenduiker Westerscheldezijde. Er is een extern adviesbureau begeleid, er zijn vooronderzoeken in gang gezet en er zijn vergunningen aangevraagd.
De in- en uitstroom van zeewater door de getijdenduiker gaat gepaard met hoge stroomsnelheden. Deze hoge stroomsnelheden kunnen leiden tot erosie/uitschuring van de bodem van het Killetje en uiteindelijk tot instabiliteit van de waterkering. Om de stroming te verminderen wordt niet alleen de waterbodem verdiept en de opening tussen de nollen verwijd. Er wordt ook een bodembescherming aangebracht.
Bron: Waterdunen Magazine December 2016

 

Waterschap Hollandse Delta (2016)

 

Baggeren Oude haventje van StellendamVoor dit waterschap is een baggerwerk begeleid in de uitvoeringsfase op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing.
Eind november is Hollandse Delta begonnen met het baggeren van de haven in Stellendam. Daarna volgen nog vier zogenoemde 'grote baggerwerken' op Goeree-Overflakkee. 

Het gaat om de watergangen die naar het gemaal in Stellendam loopt, de haven en boezem van Dirksland en het havenkanaal van Goedereede. Naast het bevorderen van de doorstroming is het doel ook verbeteren van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit in deze wateren moet hier voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het baggeren van deze ‘grote wateren’ verschilt niet veel van het normale baggeren, maar er wordt vaker gewerkt met drijvend materieel.
Bron: website Waterschap Hollandse Delta

 

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (2017)

VlaketunnelBij het project Meerjarig Tunnelonderhoud Rijkswaterstaat Zee & Delta was er behoefte aan een adviseur contracten. Het contractbeheersteam voor het lopende driejarige prestatiecontract werd ondersteund in de realisatiefase. Dit betekende met name ondersteuning van de contractmanager in het VtW-proces, het betaalproces en het behandelen van meerwerk als gevolg van schaderijdingen. Daarnaast een bijdrage geleverd aan het risicomanagement en toetsen uitgevoerd op documenten (o.a. aflever- en opleverdossiers) in het kader van de systeemgerichte contractbeheersing.